Naszą misją jest sformowanie polskich elit zdolnych odtworzyć klasę średnią oraz prawdziwie niepodległe i silne państwo polskie.

Będziemy prowadzić działania edukacyjne, charytatywne, wydawnicze i promocyjne skierowane do wszystkich pokoleń, a w szczególności do ludzi młodych. 
      
Wiele z nich rodzi się i dorasta za granicami Polski. Wielkie nadzieje wiążemy właśnie z polską emigracją. Exodus Polaków z kraju jest skutkiem błędnej polityki państwa, a w szerszym kontekście w braku elit i bierności członków społeczeństwa. Emigranci mają prawo wpływać na bieg wydarzeń w kraju. Ich wartością są zdobyte za granicą doświadczenia, dystans do spraw polskich, lepsze warunki finansowe oraz związana z rozłąką tęsknota i motywacja za własnym, normalnym państwem. Będziemy wspierać integrację Polaków na emigracji oraz brać udział w budowaniu polskiej tożsamości wśród ich dzieci poprzez organizację obozów wakacyjnych w Polsce, a w przyszłości polskich szkół za granicą. 

Działamy w oparciu o wartości uniwersalne, a w szczególności krzewimy umiłowanie prawdy, piękna, sprawiedliwości, miłości, 
wolności i odpowiedzialności. 

Naszym celem jest aktywizacja społeczeństwa w celu włączenia go w dzieło odbudowy potęgi państwa polskiego. Państwa, które nie jest opiekuńcze ani omnipotentne, ale za to skuteczne w wąskim zakresie działań. Państwa, które będzie zabezpieczać prawa i respektować obowiązki każdego z obywateli. Ale także państwa, które pozostawi każdej dorosłej i samodzielnej osobie wyłączne prawo do zabiegania o szczęście i dobrobyt własny, swojej rodziny i wspólnot, do których przynależy, włącznie z prawem do doboru środków i celów wedle własnego uznania, o ile nie narusza to wolności innych ludzi.